Regulamin konkursu z okazji Dnia Matki

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie DZIEŃ MATKI W REMEDIUM CLINIC prowadzonym przez Remedium Clinic Sp. z o. o. Sp. k., ul Gdańska 80A, 85-021 Bydgoszcz, KRS: 0000702347, NIP: 967-139-92-06, REGON: 36866495300000

Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem:

https://www.facebook.com/RemediumClinic/

Organizatorem Konkursu jest Remedium Clinic Sp. z o. o. Sp. k. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 21 maja 2018 r. (od godziny publikacji postu konkursowego) do dnia 23 maja 2018 r. (do godz. 23:59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.     posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.     jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

3.     nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

4.     zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

5.     wykonała Zadanie Konkursowe.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na podaniu odpowiedzi na postawione pytanie w postaci komentarza pod postem strony Remedium Clinic na portalu Facebook. Pytanie brzmi: „Powiedz nam dlaczego stopy Twojej Mamy zasługują na zabieg profesjonalnej pielęgnacji podologicznej?”. Organizator wybierze trzy zwycięskie odpowiedzi.

Zwycięzcy otrzymają bony upoważniające do 1 bezpłatnego podstawowego zabiegu podologicznego u Pani podolog Emilii Bała, która świadczy usługi medyczne na rzecz Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 24 maja 2018 r. w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Facebook. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgłoszenie się osoby, która wygrała w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników w sposób telefoniczny bądź za pomocą serwisu Facebook. Nagrody zostaną oddane zwycięzcom osobiście przez pracowników rejestracji Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Gdańskiej 80A w Bydgoszczy. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k. z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi i nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

1.     niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook,

2.     niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

3.     zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,

4.     naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich,

5.     zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Remedium Clinic.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k., ul Gdańska 80A, 85-021 Bydgoszcz, KRS: 0000702347, NIP: 967-139-92-06, REGON: 36866495300000. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. 

 

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 6 Postanowienia końcowe

 

Regulamin Konkursu dostępny jest stronie internetowej Remedium Clinic: http://www.remediumclinic.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190 oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

Dino

PRZYCHODNIA PRZYJAZNA  DZIECIOM

WIĘCEJ

KONTAKT

Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k.    
Centrum Medyczne
ul. Gdańska 80 A
85-021 Bydgoszcz
52 321 04 45
885 11 11 85
795 881 185
Nasz email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

  
 
 
 
 

rodzina plus


Jesteśmy partnerem programu
Bydgoska rodzina 3 Plus


Dla Pacjentów ubezpieczonych w ALLIANZ, PZU, ENEL-MED, COMPENSA oraz TU ZDROWIE świadczymy usługi bezpłatnie lub ze zniżką!